Žádost o příspěvky

Zde naleznete jednoduchý návod, který vám pomůže zjistit, na jakou podporu máte nárok, jaké jsou podmínky pro její získání a kde následně zažádat. Níže pak najdete podrobné informace týkající se příspěvku na péči.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Anna Hašplová Hasplova@viacordis.cz

Mgr. Zuzana Holečková Zuzana.holeckova@viacordis.cz


Vyplácení nemocenské, důchodu, ošetřovného:

https://www.cssz.cz/

Vyplácení příspěvku na péči, mobilitu, průkaz OZP:

https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci

https://www.uradprace.cz/prispevek-na-peci

https://www.kurzy.cz/prispevky-davky/prispevek-na-peci/

https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/prispevek-na-peci/

https://www.prukaz-ztp.cz/index.html 

Dávky - příspěvek na péči 

1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST

Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládám péči o svou osobu a jsem závislý na pomoci jiné osoby.

2. OBECNÉ INFORMACE

Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách) a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).

Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1 zákona o sociálních službách, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 téhož zákona, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 téhož zákona nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 téhož zákona, nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 • mobilita,

 • orientace,

 • komunikace,

 • stravování,

 • oblékání a obouvání,

 • tělesná hygiena,

 • výkon fyziologické potřeby,

 • péče o zdraví,

 • osobní aktivity

 • a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

§ 11

 1. Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

  1. 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

  2. 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

  3. jde-li o stupeň III (těžká závislost),

   1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

   2. 13 900 Kč v ostatních případech.

  4. jde-li o stupeň IV (úplná závislost),

   1. 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

   2. 19200 Kč v ostatních případech.

 2. Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

  1. 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

  2. 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

  3. jde-li o stupeň III (těžká závislost),

   1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

   2. 12 800 Kč v ostatních případech.

  4. jde-li o stupeň IV (úplná závislost),

   1. 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

   2. 19200 Kč v ostatních případech.

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka ÚP ČR.

3. VZNIK NÁROKU

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV v sekci Formuláře). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Po podání žádosti provede Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

VÝPLATA PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo poštovním poukazem.

4. ZPŮSOBY PODÁNÍ

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty.

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušný úřad.

Zdroj: MPSV

FORMULÁŘE

 • PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

  • OZNÁMENÍ O POSKYTOVATELI POMOCI*

  • DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PRO DÁVKY V RÁMCI EU

* Takto označené přílohy jsou povinné.

Žádost o navýšení PnP

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zvyseni-prispevku

Návrh na změnu výše PnP

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/navrh-na-zmenu-vyse-priznaneho-prispevku-na-peci