Nadace a fondy

Seznam nadací a nadačních fondů, u kterých lze žádat o podporu.


Nadační fond Férové dětství

www.ferovedetstvi.cz

nf@ferovedetstvi.cz

+420 608 456 451


Zaměření nadačního fondu: Nadační fond podporuje sociálně či zdravotně znevýhodněné i talentované děti a pomáhá jim překonat jejich životní bariéry, aby se tak mohly postavit vedle dětí bez hendikepu nebo rozvíjet svůj talent a získaly téměř rovnocenný start do života. Nadační fond přispívá dětem a jejich rodinám na konkrétní činnosti, aktivity a pomůcky, které pomáhají zlepšit jejich nepříznivou výchozí životní situaci nebo přímo rozvíjet talent dítěte.


Nadační fond Pečovatel (Podané ruce - osobní asistence jsou od dubna 2017 smluvním partnerem NF) https://pecovatel.cz

nfond@pecovatel.cz 

tel. 736 505 542

Praha

Zaměření nadace: Cílem nadačního fondu Pečovatel je shromažďovat a přerozdělovat finanční prostředky na asistenční péči pro potřebné lidi, kteří nejsou schopni pokrýt náklady na ni ze svých úspor a výdělků ani státních příspěvků. Přispívají na osobní asistenční péči těm, kteří již vyčerpali všechny své možnosti a nemohou si ji dovolit hradit z vlastních prostředků. Žadatelem o příspěvek Nadačního fondu Pečovatel se může stát osoba, která využívá asistenční péči u našeho smluvního poskytovatele minimálně po dobu 3 měsíců.

Nadace Dobrý anděl

https://www.dobryandel.cz

andelskaposta@dobryandel.cz

tel. 733 119 119

Praha

Zaměření nadace: DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Přehled onemocnění, při kterých pomáháme, je uveden na webu. U všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR a rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě.

Nadace Charty 77 (Konto Bariéry)

https://www.kontobariery.cz/nadace/Nadace-Charty-77.aspx

nadace77@bariery.cz

tel. 224 214 452

Praha

Zaměření nadace: Podporujeme především osobní asistenci, která pomáhá dospělým při nejrůznějších aktivitách, jimiž se plně zařazují do práce a do života vůbec. Podporujeme osobní asistenci u dětí od posledního ročníku mateřské školy. Naše pomoc se nevztahuje na asistenci pedagogickou. Máte-li jako osobního asistenta soukromou osobu (studenta apod.), který nevystavuje fakturu, předkládáme návrh dokumentů, které můžete využít jako vzor. Tyto dokumenty vyžadujeme k vyúčtování schváleného příspěvku.

Nadace Agrofert

https://www.nadace-agrofert.cz/

info@nadaceagrofert.cz

tel. 702 087 970

Praha

Zaměření fondu: široké zaměření bez omezení věku či diagnozy

Ze zkušenosti jedné naší klientky přispívají i na osobní asistenci ve škole (informace z dubna 2016) Žádosti jsou přijímány průběžně, vždy k poslednímu dni v měsící. Rozhodnutí je do 60 dní po zasedání komise. Žádá: nekomerční organizace či jednotlivec

Nadace Dětský mozek

https://www.detskymozek.cz

nadace@detskymozek.cz

tel. 603 258 852

Brandýs nad Labem

Zaměření nadace: jejich posláním je ,,všestranně podporovat děti i dospělé s postižením nervového systému''. Ze zkušenosti jedné naší klientky přispívají i na osobní asistenci ve škole (informace z dubna 2016) - POKUD SE ZÍSKÁ DAR, TAK LZE ŽÁDAT AŽ ZA DVA ROKY (informace od klientky z r. 2015) Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením). Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě zaslaných žádostí, které přijímá celoročně. Žádá: jednotlivec i organizace

Život dětem o.p.s.

https://www.zivotdetem.cz

zivotdetem@zivotdetem.cz

tel. 284 840 516-8

Praha

Zaměření fondu: Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Žádají: Rodiče (zákonní zástupci) nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných případech mohou být i starší), kterým pomáháme s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů. Přispívají i na osobní asistenci.

Dobrý skutek, z.s.

https://www.dobryskutek.cz

info@dobryskutek.cz

tel. 731 537 205

Plzeň

Zaměření fondu: Příspěvky pro děti (postižené, nemocné, opuštěné...) a zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.). Dále senioři a zařízení, která o seniory pečují, tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku, pěstounské rodiny, zvířata (asistenční pes výhradně pro plnoleté klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.). Občanské sdružení vždy podporuje konkrétní osobu či konkrétní zařízení, aby bylo využití daru stoprocentně kontrolovatelné.

Hestia - dárcovský program ETELA

https://www.hest.cz/cs-CZ/co-delame/etela

jana.steflova@hest.cz

tel. 224 872 075

Praha

Zaměření fondu: děti a mládež do věku 18 let

Podporu je možno získat na příklad na: náklady spojené s osobní asitencí, pořízení pomůcek neproplácených pojišťovnami, úhradu pobytů s doprovodem, úhradu léčebných výloh apod.Lze žádat na osobní asistenci.

Pozor - informace od naší klientky, kterou získala v nadaci a není uvedena na webových stránkách. Žadatel musí být klientem dané organizace alespoň 3 měsíce (informace z r. 2015).

Výběrové řízení: březen/duben

Žádá: jednotlivec

Nadace Agel

https://nadace.agel.cz

viktorie.sladkova@nag.agel.cz

tel. 727 983 304

Praha

Zaměření fondu: široké zaměření bez omezení věku či diagnozy

Poskytujeme prostředky především aktivním jednotlivcům, ale i nevládním organizacím. Účelem nadace je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Ze zkušenosti jedné naší klientky přispívají i na osobní asistenci ve škole (informace z dubna 2016). Přispívají každý měsíc

Žádá: jednotlivec

Nadace Antonika - Nadace Simony Krainové

https://www.antonika.cz/

info@antonika.cz

tel. 777 584 026

Praha

Zaměření nadace: NADACE vznikla pro podporu seniorů pod záštitou Raiffeisein stavební spořitelny. 

Žádá: jednotlivec i organizace

Nadace Cesty k integraci

https://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/

kvasnickova@vdv.cz

tel. 224 216 883

Praha

Zaměření nadace: přispívají na ranou péči, půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, denní stacionáře, chráněné a podporované zaměstnávání, chráněné bydlení, pro jednotlivce - nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Lze žádat průběžně celý rok. VDV zpětně neproplácí již zaplacené pomůcky/služby a neposílá peníze na účet žadateli, ale v případě poskytnutí příspěvku uhradí fakturu nebo její část přímo dodavateli pomůcky/služby Žádá: jednotlivci i organizace

Nadace České spořitelny

https://www.nadacecs.cz

nadacecs@csas.cz

tel. 956 711 036

Praha

Zaměření nadace: Nadace efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou problémy seniorů či prevence, boj s drogovou závislostí a zároveň se také zasazuje o rozvoj komunit a životního prostředí.

Nadace ČEZ

https://www.nadacecez.cz

info@nadacecez.cz

tel. 211 046 726

Praha

Zaměření nadace: Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Výše nadačního příspěvku není stanovena.

Nadace člověk člověku

https://www.nadacecc.cz

email@nadaceclovekcloveku.cz

Praha

Zaměření nadace: Nadace se zaměřuje na podporu rodiny, dětí, mládeže, handicapovaných a sociálně slabých jedinců. Žádá: Nadace přiděluje finanční prostředky neziskovým organizacím na konkrétní projekty.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

https://www.vize.cz

nadace@vize.cz

tel. 234 097 811

Praha

Zaměření nadace: Nadace působí zejména v oblasti sociální a zdravotní. Prostřednictvím Fondu porozumění pomáhá spoluobčanům, kteří se vlastními silami nemohou dostat z těžké situace, neboť mají nějaký handicap, ať už fyzický, psychický nebo sociální. Žádosti lze podávat celoročně. Kromě toho nadace vyhlašuje pravidelně výběrové řízení, ve kterém rozděluje granty z Nadačního investičního fondu.

Nadace Divoké husy

https://www.divokehusy.cz

nadace@divokehusy.cz

tel. 242443041

Zaměření nadace: Cílem Nadace Divoké husy je podpora NNO a jejich schopnosti pomáhat znevýhodněným osobám s respektem k jejich rozmanitosti. Cílem je také rozvíjení dárcovství jako projevu sounáležitosti a odpovědnosti. Nadace je česká NNO, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí (např. koncert, divadelní představení, jarmark) podporujeme nestátní neziskové organizace v celé České republice, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti (tj. ty, které se starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy, rehabilitační zařízení atd.)

Žádá: NNO

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

https://www.boromejky.cz

dobredilo@boromejky.cz

tel. 257 530 436

Praha

Zaměření nadace: Podporuje takové zařízení a programy, v jejichž rámci se rozvíjí sociální a humanitární péče, především zaměřená na lidi staré, nemocné nebo jinak zdravotně nebo sociálně handicapované. Grantové řízení je vyhlašováno každoročně, s termínem uzávěrky vždy k 15. říjnu běžného roku.

Nadace GCP (dříve Nadace České pojišťovny)

https://nadace.ceskapojistovna.cz/grantovy-program

nadace@nadacegcp.cz

tel. 224 557 638

Zaměření nadace: Grantový program nadace je zaměřen mj. na podporu sociálně a zdravotně handicapovaných občanů. Je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby, občany ČR a pro projekty neziskových organizací (nikoli pro jejich běžný provoz).

Ze zkušenosti jedné naší klientky přispívají i na osobní asistenci ve škole (informace z dubna 2016)

Nadace Jedličkova ústavu

https://nadaceju.cz

info@nadaceju.cz

tel. 241 083 554

Zaměření nadace: U Nadace Jedličkova ústavu mohou žádat o finanční prostředky jednotlivci i organizace; lidé s tělesným a kombinovaným postižením do věku 30 let, především pak žáci či absolventi Jedličkova ústavu a škol nebo organizace, které této skupině osob poskytují služby.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

https://www.nadacejistota.cz

martina_zilkova@kb.cz

tel. 955 532 745

Praha

Zaměření nadace: Nadace Jistota se již více než dvě desítky let podílí na péči o hendikepované v průběhu celého jejich života. Část jejích projektů se zaměřuje na ranou péči, rozsáhlou podporu poskytuje Nadace Jistota organizacím, které pomáhají lidem sociálně či zdravotně znevýhodněným. Nadace také podporuje oblast hospicové péče, čímž okruh života uzavírá. Nadace Jistota tak představuje zdroj finančních prostředků pro pomoc v průběhu celého lidského života.

Nadace Leontinka

https://www.nadaceleontinka.cz

info@nadaceleontinka.cz

tel. 235 097 637

Zaměření nadace: děti a mládež ve věku 0-25 let + zrakově postižení + kombinované postižení ale vždy se zrakovým postižením (dle informací nadace z r. 2014 musí být zrakové postižení značné)

Dle informací z nadace přispívají i na osobní asistenci.

Nadace Naše dítě

https://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html

m.maxova@nasedite.cz

tel. 266 727 944

Praha

Zaměření nadace: Pomáháme dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993.

Ze zkušenosti jedné naší klientky přispívají i na osobní asistenci ve škole (informace z dubna 2016)

Nadace pro rozvoj vzdělání

https://www.nadaceprovzdelani.cz

nadace@anezska10.cz

tel. 607 164 887

Praha

Zaměření nadace: Naší cílovou skupinou jsou děti s tělesným hendikepem a studenti vysokých škol z České a Slovenské republiky. Nadace poskytuje počítače nebo jiné elektronické pomůcky pro tělesně postižené děti od 7 let, pomáhá financovat hudební nástroj nevidomým konzervatoristům a výuku na hudební nástroj na základní umělecké škole jinak hendikepovaným dětem a financuje zapůjčení učebnic nevidomým dětem. Mládeži z dětských domovů nebo pěstounských rodin poskytuje nadace stipendium a vysokoškolákům přispívá na zahraniční studijní pobyty.

Nadace prof. Vejdovského

https://www.npv.wz.cz

info@inpv.cz

Bouzov

Zaměření nadace: Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením.

Nadace rozvoje občanské společnosti (Pomozte dětem)

https://www.pomoztedetem.cz/

pomoztedetem@nros.cz

tel. 227 217 211

Zaměření nadace: děti do 18 let, příspívají i na osobní asistenci.

Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Nadace Sirius

https://www.nadacesirius.cz

info@nadacesirius.cz

tel. 257 712 942

Praha

Zaměření nadace: Podpora dětí z rodin v tíživé životní situaci, zdravotně postiženým dětem. Adaptace na zdravotní postižení dítěte.

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

https://www.krasapomoci.cz

info@krasapomoci.cz

tel. 724 813 377

Praha

Zaměření nadace: Podporuje zejména projekty, které vedou ke zlepšování a rozvoji kvality života seniorů Žádá: jen neziskové organizace

Nadace zdraví pro Moravu

https://www.nadacezdravi.cz

nadace@nadacezdravi.cz

tel. 603 420 526

Brno

Zaměření nadace: Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.

Nadační fond Českého rozhlasu (Světluška)

https://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

svetluska@rozhlas.cz

tel. 221 551 215

Praha

Zaměření nadace: Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Nadační fond Impuls

https://www.multiplesclerosis.cz/

info@nfimpuls.cz

tel. 736 641 888

Praha

Zaměření nadace: Účelově vázaný nadační příspěvek lze poskytnout právnickým či fyzickým osobám zabývajícím se terapií, rehabilitací, výzkumem či osvětou demyelinizačních onemocnění (např. roztroušená skleróza) ve formě peněžních či věcných plnění a postoupení či poskytnutí práv.

Nadační fond J&T

https://www.nadacnifondjt.cz

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz

tel. 221 710 374

Praha

Zaměření fondu: Nadační fond poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadačního fondu. Pomoc nadačního fondu směřuje především k ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Jednou z priorit nadačního fondu je rozvoj náhradní rodinná péče.

Nadační fond Kolowrátek

https://www.kolowrat.cz

kolowratek@kolowrat.cz

tel. 224 947 319

Praha

Zaměření fondu: Hlavní prioritou Nadačního fondu je podpora nadaných dětí a mladistvých. V návaznosti na historickou tradici rodu Kolowrat-Krakowských směřují aktivity také do oblasti kultury, vzdělávání a lidských práv, do podpory osob v tíživé sociální situaci a do podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

https://www.nfozp.cz

dotazy@nfozp.cz

tel. 775 466 234

Praha

Zaměření fondu: NFOZP je jedinou neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají.

Nadační fond Sluníčko pro děti

https://www.slunickoprodeti.eu

info@slunickoprodeti.eu

Praha

Zaměření fondu: Činnost nadačního fondu je zaměřena na pomoc těžce fyzicky a mentálně postiženým dětem, nemocným dětem a dětem ze sociálně slabých poměrů ve věku do 15 let z celé ČR. Fond nepodporuje žadatele o příspěvky na osobní automobily, rehabilitační pobyty v zahraničí, iPady a tablety. Upřednostňuje žadatele o nadační příspěvek na pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Nadační fond sounáležitosti

https://www.sounalezitost.cz

info@sounalezitost.cz

Praha

Zaměření fondu: Pomoc z tohoto fondu je určena těm, kteří ji potřebují bez rozdílu, zda se jedná o malé dítě, nemocného nebo staršího člověka a nebo někoho, kdo se ocitl v akutní nouzi.

NF AVAST

https://nadacnifond.avast.cz/

nadace@avast.com

tel. 274 007 067

Praha

Zaměření fondu: V našich programech se především zaměřujeme na systémovou podporu péče v období na konci života a podporu rodin s dítětem s postižením. Začátek a konec života, tedy dvě fáze života, které považujeme za velmi důležité. Žádat o nadační příspěvek mohou právnické osoby registrované v České republice.

NF Cesta bezpečí

https://www.cestabezpeci.cz/

info@cestabezpeci.cz

tel. 602 581 379

Praha

Zaměření fondu: Přispívá na úpravy motorových vozidel osob se závažným pohybovým postižením.

NF Emil

https://www.emilnadace.cz

tel. 602 720 518

Brno

Zaměření fondu: Nadační fond Emil je nezisková organizace, která pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci.

NF GSK

https://www.nadacnifondgsk.cz

cz.gskfond@gsk.com

tel. 222 001 111

Praha

Zaměření fondu: GSK fond se rozhodl i nadále své aktivity zaměřovat na skupinu seniorů a hendikepovaných, konkrétně bude podporovat tyto oblasti:

∙ Vzdělávání neziskových organizací, které podporují seniory nebo hendikepované

- vzdělávání zaměstnanců za účelem rozvoje organizace a jednotlivců v oblasti poskytovaných služeb ∙ Podpora rodin pečující o seniory a hendikepované

- odlehčovací služba pro rodiny pečující o seniory a hendikepované

∙ Aktivní přístup ke zdraví

- aktivity pro seniory a hendikepované vedoucí ke zvyšování zdravotní gramotnosti

- aktivity pro seniory a hendikepované zlepšující jejich tělesné a psychické zdraví

NF manželů Livie a Václava Klausových

https://nadacnifondklausovych.cz

info@nadacnifondklausovych.cz

tel. 224 372 196

Posláním a účelem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky.